Allmänna villkor 

Följande villkor gäller för nyttjande av Skolkollen Premium.

 

§ 1 Allmänt

Skolkollen Premium ("Tjänsten") är en så kallad Software as a Service-tjänst ("SaaS-tjänst") tillhandahållen dig ("Kunden") av HL Design & Media AB ("Leverantören"), på uppdrag av IST Group AB ("IST"). Genom beställning av, och uppgradering till, Skolkollen Premium accepterar du villkoren nedan. 

 

§ 2 Upplåtelse av licens

I utbyte mot erläggande av licensavgift upplåter Leverantören till Kunden en ickeexklusiv och ej överlåtbar rätt att i enlighet med vad som stadgas nedan nyttja Tjänsten för eget bruk. Leverantören åtar sig att tillhandahålla Kunden plats på Tjänstens webbhotell för Kundens Skolkollen-profil.

 

§ 3 Begränsningar i licensen

Tjänsten tillhandahålls via Leverantören webbhotell och åtkoms via Internet. Leverantören svarar således för drift och underhåll av systemet. Leverantören garanterar åtkomst till systemet arbetsdagar under normal kontorstid under 99% av tiden. Kunden får inte, själv eller genom annan, överlåta, upplåta underlicens, uthyra, utlåna eller på annat sätt låta annan än Kunden disponera eller i övrigt förfoga över Tjänsten.

 

§ 4 Månadsavgift

I den månadsavgift som erlägges ingår ersättning för licens, drift, underhåll och support av Tjänsten.

 

§ 5 Drift, underhåll, uppdateringar och support

Under avtalets löptid ingår drift av samt kostnadsfria löpande felrättningar och uppdateringar av Tjänsten. Leverantören svarar för implementeringen av uppdateringar. I månadsavgiften ingår även fri support för en (1) person avseende användandet av Tjänsten. Supporten är tillgänglig arbetsdagar under normal kontorstid. 

 

§ 5 Funktionsgaranti

Leverantören garanterar att Tjänsten och dess webbhotell har garanterad tillgänglighet. Leverantören garanterar dock inte att Tjänsten kommer att fungera i kombination med andra program än vad som anges, att Tjänsten motsvarar kundens krav eller att Tjänstens funktion kommer att vara felfri eller ostörd. Reklamation avseende bristande funktionalitet skall ske skriftligen inom skälig tid från det att kunden märkt, eller bort märka, bristen hos TjänstenLeverantören skall vid garantibrist endast vara skyldig att avhjälpa fel och brister i Tjänsten om dessa är väsentliga och i mer än ringa mån påverkar utnyttjandet av Tjänsten. Skulle fel eller brist inte avhjälpas inom skälig tid, dock senast tre (3) månader från det att Tjänsten erhållit reklamation, äger kunden rätt att säga upp avtalet i förtid med en månads uppsägningstid. Ovanstående reglerar uttömmande Leverantörens hela ansvar med anledning av fel eller brist i funktionen hos Tjänsten.

Leverantören svarar för att använda tillförlitlig teknik för webbhotellet. Leverantören garanterar en tillgänglighet av 99 % mätt för rullande 30-dagarsperiod. Avbrott till följd av yttre omständigheter som Leverantören inte kan råda över skall inte medräknas vid beräkning av tillgänglighet.

För viss 30-dagarsperiod som tillgängligheten understigit 99 % har kunden rätt till reducering av hälften av månadsavgiften. Om tillgängligheten understiger 99 % två månader i rad har kunden rätt att säga upp avtalet till upphörande i förtid med en månads uppsägningstid.

 

§ 6 Ansvarsbegränsning

Med undantag för vad som anges i § 5 ovan, ansvarar Leverantören inte för direkt eller indirekt skada av vad slag det vara må som åsamkas kunden. Detta gäller oavsett om skadan består av utebliven inkomst eller uppkommen kostnad, förlust eller påverkan på data eller ersättningsskyldighet mot tredje man.

Leverantören utövar ingen kontroll över information eller material som finns på Leverantörens servrar. Leverantören är ej ansvarigt eller skadeståndsskyldigt för direkta eller indirekta skador och ekonomiska förluster på grund av fel, fördröjningar, ofullkomligheter, avbrott, uteblivna leveranser i form av data, bristande tillgänglighet eller liknande omständigheter eller händelser. Leverantören är ej heller skadeståndsskyldigt om någon gör intrång på Leverantörens datorresurser och skaffar sig tillgång till, förstör eller förvanskar information.

Leverantören ansvarar ej för eventuellt kränkande information som finns på Leverantören servrar. Leverantören raderar aldrig kundens information. Leverantören förbehåller sig dock rätten att av systemtekniska skäl flytta information till annat media. 

Leverantören hanterar all kundinformation såsom konfidentiell. Detta för att värna om kundens integritet. Dock kan Leverantören via domstolsföreläggande åläggas att lämna ut sådana uppgifter till berörda myndigheter.

 

§ 7 Felanmälan

Felanmälan avseende Tjänstens tillgänglighet kan göras via e-post eller per telefon. Anmälda ärenden behandlas senast följande arbetsdag. Felsökning och åtgärdande sker arbetsdagar under ordinarie kontorstid.

 

§ 8 Sekretess

Tjänsten innehåller affärs- och yrkeshemligheter tillhöriga Leverantören, vilka har gjorts tillgängliga för tredje man endast genom licensavtal. Det åligger kunden, dels att inte göra Tjänsten tillgänglig för utomstående utan Leverantören skriftliga medgivande, dels att vidta alla skäliga åtgärder för att förhindra tredje man från att få del av de affärs- och yrkeshemligheter Tjänsten innehåller. Kundens sekretesskyldighet gäller även sedan dennes nyttjanderätt till Tjänsten har upphört.

 

§ 9 Kundens åtaganden

Kunden förbinder sig att följa svensk och internationell lagstiftning. Detta gäller även länkade objekt som strider mot denna. Kunden förbinder sig att inte göra obehörigt intrång i i Tjänsten eller andra kunders Skolkollen-profiler.

Kunden ansvarar för allt handlande denne utför via sitt konto. Kunden ansvarar även för all information denne publicerar på sin Skolkollen-profil.

Kunden får inte sälja plats till egna abonnenter inom ramen för sin Skolkollen-profil utan tillstånd från Leverantören. 

Kund ansvarar även för att annan som getts möjlighet att utnyttja Tjänsten följer dessa allmänna villkor. Kund är ansvarig för eventuella nödvändiga tillstånd som finns för att sprida, ta emot och lagra information. Kund är också ansvarig för att inloggningsuppgifter förvaras på sådant sätt att obehöriga ej kan ta del av dessa eller i övrigt obehörigen komma att utnyttja tjänsten.

Kunden svarar själv för administrationen och uppdateringen av Skolkollen-profilen. På begäran kan Leverantören biträda med administration av skolkollen-profil mot vid varje tillfälle gällande arvode.

 

§ 10 WWW-policy

Leverantören vill inte, vare sig själva eller, att våra kunder skall figurera i samband med oseriös användning av Internet. Leverantören förbehåller sig därför rätten till fri prövning av nedanstående regler. Leverantören har tillåtelse att göra kontroller av informationen på kundernas Skolkollen-profiler. Om en kund bryter mot Leverantörens WWW-policy förbehåller Leverantören sig rätten att blockera den information som anses olämplig.

Leverantören äger rätt att med omedelbar verkan nedgradera kundens Skolkollen-profil till Skolkollen Bas och häva avtalet, utan återbetalningsskyldighet av kunds erlagdaavgifter, om det visat sig att kund utnyttjat tjänsten på ett otillbörligt sätt.


Otillbörligt är:

  • Spridande av information som kan bedömas vara olaglig samt att begå olagliga handlingar, att uppmana eller möjliggöra för annan att begå olagliga handlingar via Internet eller därmed sammankopplade nätverk.
  • Att via sin Skolkollen-profil sprida information av pornografisk eller annan anstötlig natur.
  • Att använda annan än av Leverantören i förväg godkänd tredjeparts-programvara.
  • Annat handlande som medfört att avsevärd olägenhet uppstått för Leverantören, Leverantören övriga kunder eller Internet och därmed sammankopplade nätverk.

 

§ 11 Databehandling

Leverantören förbehåller sig rätten att lagra och använda såväl automatiskt inhämtad som, av Kunden, manuellt inmatad data i Tjänsten. I det fall Kunden eller Kundens data förekommer i andra system tillhandahållna av IST förbehåller sig Leverantören även rätten att bilateralt dela Tjänstens data mellan Tjänsten och IST:s olika skolsystem. Detta innebär även följdaktligen att Leverantören äger rätten att samla in Kundens data från IST:s olika skolsystem för lagring och användning i Tjänsten. Syftet med delningen av Kundens data är att hålla informationen om skolor och skolors personal, i de olika system de förekommer, uppdaterad och korrekt. 

Det åligger Kunden att vid inmatning av personuppgifter erhålla samtycke från de individer vars personuppgifter matas in och publiceras.  

Leverantören äger rätten att i förekommande fall använda Kundens data och kontaktuppgifter för marknadsföring av Tjänsten och Leverantörens övriga tjänster.

Leverantören kan via domstolsföreläggande åläggas att lämna ut kunduppgifter till berörda myndigheter.


§ 12 Ändrade förhållanden

Leverantören äger rätt att med omedelbar verkan genomföra förändringar av tjänsten eller avgifterna för tjänsten vilka är direkt hänförliga till skatter, statliga pålagor, lagar, valutakurser, eller annan liknande omständighet utanför Leverantörens kontroll vilken direkt påverkar tjänsten och/eller dess kostnad. Leverantören förbehåller sig rätten att utföra sådana förändringar av tjänsten vilka ej påverkar tjänstens innehåll, utan att underrättelse till kund sker. Vid större ändringar av tjänsten eller vid höjning av månadsavgiften skall kund underrättas via E-post minst 30 dagar innan ändringen träder ikraft. Kund äger då rätt att säga upp avtalet i förtid med en månads uppsägningstid. Avgiftssänkning behöver ej aviseras.

 

§ 13 Uppsägning

För det fall Kunden ej erlägger månadsavgift på sätt som framgår av parternas avtal och detta ej beror på Leverantören, har Leverantören rätt att med 10 arbetsdagars varsel per E-post nedgradera kundens Skolkollen-profil till Skolkollen Bas.

 

§ 14 Force Majeure

Leverantören är befriad från ansvar för brott mot detta avtal orsakade av omständigheter utanför Leverantörens kontroll såsom olyckshändelse, brand, åsknedslag, explosion, krig, upplopp, översvämning, hårt väder, arbetskonflikt (oavsett om Leverantörens personal omfattas), fel i annan operatörs nät eller tjänst eller handling eller underlåtenhet från myndighets eller annan utomståendes sida.

 

§ 15 Tvist

Eventuell tvist skall avgöras av allmän domstol med Växjö tingsrätt som första instans.